Бош саҳифа > Жамият > Ногиронларга гамхурлик инсоний -бурчимиз

Ногиронларга гамхурлик инсоний -бурчимиз

 2019 –  йил «  Фаол инвестициялар  ва ижтимоий  ривожланиш    » йили  давлат дастуриниг ижросини таъминлаш максадида ТМЭКлар томонидан ногиронликни олдини олиш  ва реабилитация чораларини янада кучайтириш учун эълон килинган дастур асосида чора тадбирлар тузилиб амалга оширилмокда.

 

Халкимизниг азалий орзуси булган истиклол барчамиз учун энг бебахо ва буюк неъмат хисобланади. Мустакиллик  давлатимизда амалга оширилаётган ижтимоий-иктисодий, сиёсий, маънавий- маърифий сохадаги ислохотларнинг барчаси уз олдига асосан битта улуг максадни куйган, у хам булса инсон манфаатларини химоя килишдир.  Бу тамоил хукукий-демократик  давлатнинг бош максади, фукаролик жамияти куришнинг асосий вазифаларидан хисобланади.

Мамлакатимизда мустакилликнинг дастлабки йилларида бошланган кенг куламли ислохотларда хам биринчи галда, инсон манфаатлари уз аксини топган. Айни шу даврда « Ислохотлар  ислохот  учун  эмас, аввало инсон учун, унинг манфаатлари учун»  деган  даъват илгари сурилди ва бу пурмаъно сузлар халкимиз калбидан чукур жой олди.

Давлатимиз сиёсатининг асосий йуналишларидан бири ижтимоий химоядир. Яни бу борада аввало оналик ва болаликни мухофаза килиш, баркарор ривожланаётган давлатнинг негизи булган оила институтини мустахкамлаш максадиди конунчилик ва норматив хукукий база янада кучайтирилди. Соглом болани вояга етказиш учун тугма нуксон ва хасталиклар билан тугилишларни олдини олиш тиббиёт масканларининг моддий техник базаси ва кадрлар салохиятини янада мустахкамлаш учун тизимли ишлар амалга оширилди.

Узбекистон Республикаси Согликни саклаш вазириниг 2017 йил 31-июлдаги 30/414-сонли “ТМЭК дастурида мавжуд булган ногиронларни КТМП,ШОП,КОП,КВП,МФЙлар кесимида инвентаризациядан утказиш ишлари олиб борилияпди.

Узбекистон Республикаси Президентиниг  2017й 1-декабрдаги ПФ-5270

«Ногиронлиги булган шахсларни давлат томонидан куллаб –кувватлаш тизимини тубдан такомиллаштириш чора –тадбирлари тугрисида» ги

Фармони ва Узбекистон Республикаси Соғликни саклаш вазирининг 6 декабрь730-сонли”Ногиронлиги булган шахсларни давлат томонидан куллаб кувватлаш тизимини янада такомиллаштириш хамда уларнинг хукук ва эркинликларини ҳимоя  килиш кафолатларини кучайтириш» буйруги буйича ишлаб чикилган комплекс чора-тадбирлар дастурлари ТМЭКлар фаолиятида тадбик этилаяпди.

Узбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев “2018-2022 йиллар даврида  болаларда тугма ва ирсий касалликларни барвакт аниклаш  Давлат дастури  тугрисида”ги  карорни имзолади . Сохада амалга оширилаётган ишларга карамай , тиббий генетика ривожланишининг хозирги боскичи булажак оналар ва болаларга ихтисослаштирилган юкори технологик ёрдам курсатиш учун скрининг марказларининг моддий-техника базасини мустахкамлашни ,сифат жихатидан яхшилашни такозо этмокда. Болаликдан ногиронлар тугилишиниг олдини олиш учун тугма ва ирсий касалликлани барвакт аниклаш, соглом авлод тугилиши ва тарбияланиши учун зарур шарт- шароитлар яратилишига кумаклашиш ва куллаб- кувватлаш,тугрукка ёрдам берувчи муассасалар  ва скрининг марказларининг кадрлар салохияти ва моддий-техника базасини ривожлантириш ва мустахкамлаш максадида ушбу карор кабул килинди.  Карор куйидагиларни назарда тутади: юкори технологик диагностика тиббиёт ускуналари, бутловчи буюмлар, ренгентлар ва зарур материаллар билан жихозлаш оркали скрининг марказларининг моддий- техника базасини яхшилаш: Хомиладорликнинг дастлабки уч ойида аёлларни марказий куп тармокли туман(шахар)поликлиникаларида тугилишдан олдин оммавий равишда текшириш ва хавф гурухига кирадиган хомиладор аёлларни генетик синдромларга биокимиёвий текширишни боскичма- боскич жорий этиш билан хомилада тугма ва ирсий касалликлар профилактикаси ва барвакт ташхис куйиш чора-тадбирларини такомиллаштириш,лаборатория диагностикасининг замонавий усулларини, шу жумладан,хомилада ва кичик ёшдаги болаларда хромосом синдромларга ташхис куйишда ситогенетик ва молекуляр-ситогенетик технологияларни жорий этишдан иборат.

Жумладан психиатрия ёрдами  курсатиш хозирги вактда  яхши йулга куйилди.  Вилоятимиз барча туманлари марказий поликлиникаларида психиатр врачлар иш олиб боришмокда .Шу билан бирга профилактик  курувлар психиатр –нарколог врачлари томонидан мунтазам  амалга оширмокда.Республика Вазирлар махкамасининг 2003 йил 25 августдаги 365 сонли карорига асосан  хар бирта оила курадиган йигит –киз албатта тиббий курикдан утиши шарт.

Касалликни яширсанг иситмаси ошкор  килади деган халкимизнинг ажойиб накли бежиз айтилмаган. Куп холларда  касалликни яшириб уни утказиб юбориб кеч мурожаат килишлар окибатида нохуш холатлар юзага келаяпди Рухий касалликнинг келиб чикишига якин кариндош –уругларнинг оила куриши ичкибозлик,гиёхвандлик,ирсий омиллар хомиладорлик вактида буладиган турли касалликлар ,шикастланишлар,пала-партиш хаёт тарзи сабаб булмокда.Тутканок касаллиги,акли заифлик,тугма кар –соковлик,болаликдан бош мия фалажи,микроцефалия,шизофрения ва бошка касалликлар хам бунга мисол була олади. Рухий касалликка чалинган  беморларни даволашдан кура уни олдини олган маькул.

Даволаш профилактика ишларини кучайтириш муассасаларида ,ахоли орасида махалла фукаролар йигинида сухбатлар утказиш ,тушунтиришлар олиб бориш  ногиронлик аломатларини камайтиришга хизмат килади. Шу боисдан бизнинг Бухоро вилояти 25-сон ТМЭК жамоаси  Фукороларни ТМЭК курикдан утказиш ишларини,Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2011йил 1-июлдаги  «Тиббий- мехнат эксперт комиссиялари томонидан фукороларни тиббий курикдан утказиш тартибини янада такомиллаштиришга,ногиронликни ва касбий мехнатга лаёкат йукотилиши даражасини аниклашга йуналтирилган норматив хукукий хужжатларни тасдиклаш тугрисидаг»ги 195-сонли карорига асосан иш олиб бораяпди.

Низомда курсатилганидек беморнинг узок вакт даволаниши натижасида соглиги тикланмаса ,ногиронлик аломатлари кучайса даволаниш жараёни бир йил давомида узлуксиз турт ой давом килса ёки узлукли олти ой давом килса шахар ва туман даволаш профилактика муассасалари психиатр врачлари томонидан хужжатлар тулдирилиб ТМК , бош хаким тасдиклагандан сунг ТМЭКга такдим килинади ва тиббий мехнат экспертиза куригидан утказилади.

Бизнинг асосий вазифамиз мурожаат килаётган беморлар ва ногиронлар саломатлигини тугри бахолашдан иборат,бу билан  оила ва жамият  мустахкамлигини таьминлашга муносиб хисса кушган буламиз.

 

 

 

Бухоро вилояти 25-сон ТМЭК раиси в/б

Ходжиева Олима Кахаровна

 

Улашинг: